หน้าแรก ข่าว พรุ่งนี้โอ น ช่วยเกษตรกรทุ ก กลุ่ม

พรุ่งนี้โอ น ช่วยเกษตรกรทุ ก กลุ่ม

0
แบ่งปัน

พรุ่งนี้โอ น ช่วยเกษตรกรทุ ก กลุ่ม

ถึงคิวเกษตรกรบ้าง พรุ่งนี้แล้ว ธกส จะทำการโอนเงินให้ชาวเกษตรกร 5 พันบาท จำนวน 3 เดือน จากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระท บจากการกระจาย CO VID ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน นั้น

ล่าสุด วันที่ 13 พค 63 ในรายการถามตรงๆ กับจอมขวัญ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกร คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด แทบจะไม่มีใครจะต กหล่น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

พรุ่งนี้โอน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอ ครม เพิ่มเติมหน่วยงานเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทย ข้อมูลจากกรมสรรพสามิตในเรื่องของยาสูบ ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนของอ้อย รวมไปถึงกรมหม่อนไหม เพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาของการเกษตร

ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยจะมีทั้งการขึ้นทะเบียนของเจ้าของสวนและขึ้นทะเบียนในส่วนของคนรับจ้าง ซึ่งจะมีรายชื่อครบอยู่แล้ว รวมไปถึงเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ที่จะขึ้นทะเบียนทุกปี ข้อมูลจึงไม่ตกหล่น เว้นแต่ เกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ก็ขอให้รีบขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 15 พค 63

นางกุลฤดี กล่าวต่อว่า ในส่วนของเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกในปี 2563 เนื่องจากฝนยังไม่มา ซึ่งเป็นการปลูกพืชอายุสั้น เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผักเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องรอฝน และในปีนี้ฝนมาช้ากว่าทุกปี ดังนั้นจึงมีการให้เกษตกรกลุ่มนี้แจ้งความจำนงว่าจะปลูกพืชไว้ก่อน วันที่ 15 พค 63 ซึ่งจะต้องมีการเพาะปลูกภายในวันที่ 30 มิย 63 โดยหลังจากมีการเพาะปลูกแล้วก็ต้องไปยืนยันว่ามีการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์เงินทุกคนเช่นกัน

ขอบคุณ – ไทยรัฐ