หน้าแรก งานและประกันสังคม กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร แ ร ง ง า น 80,000 คน เดือนละ 8,000...

กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร แ ร ง ง า น 80,000 คน เดือนละ 8,000 บาท

0
แบ่งปัน

กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร แ ร ง ง า น 80,000 คน เดือนละ 8,000 บาท

สำหรับสถานะการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ อยู่ในช่วงระ บา ด ของ โค วิ ด 19 ประชาชนส่วนใหญ่ตกงาน และไม่มีงานทำ ทำให้ข า ด รายได้ มีแต่ร า ยจ่ า ย งานก็หาย าก มาก ทั้งนี้ วันที่ 3 พ.ค. เพจเฟสบุ๊คในชือ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ประกาศรับสมัครคนจำนวนมาก ไปทำงานเกี่ยวกับชลประทาน โดยมีข้อความระบุว่า

รับสมัครแรงง าน 8,000 บ./เดือน สู้โ ค วิ ด-19 และภั ย แล้ง #ไทยคู่ฟ้า ใครว่างงานฟังทางนี้…กรมชลประทานเปิดรับสมัครแ ร ง งานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรั กษ า ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเท า ภั ย จากน้ำ ฯลฯ กว่า 80,000 ราย เพื่อสร้างร า ย ได้ให้ประชาชนที่เดือ ด ร้ อนจากภั ย แล้งและการแพ ร่ ระ บ าด ของโ ร ค โ ค วิ ด-19

ค่าจ้างคิดเป็นรายวัน วันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างสูงสุด 56,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ – ไทยคู่ฟ้า