หน้าแรก บ้านและการเกษตร เช็กรายชื่อเกษตรกรที่ได้สิทธิ์ รับเงินเยีย วย า 15000

เช็กรายชื่อเกษตรกรที่ได้สิทธิ์ รับเงินเยีย วย า 15000

0
แบ่งปัน

รายชื่อเกษตรกรที่ได้สิทธิ์ รับเงินเยีย วย า 15000

2 เม.ย. 2563 เพจ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงขั้นตอนในลำดับต่อไปของการรับเงินเยี ยว ย า เกษตรกร ครัวเรือนละ 5000 บาท 3 เดือน รวม 15000 บาท

-สำหรับ ผู้มีสิทธิ์ คือ ผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขของภาครัฐ

-จำกั ด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เกษตรกรทำทั้งปลูกพืชและประมง ก็จะได้เพียงแค่ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์

-หากประกอบอาชีพอื่นและมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลืออื่นแล้ว ก็จะได้รับ เพียงสิทธิ์เดียว เช่นกัน

– หากเป็นเกษตรกรด้วยและทำอาชีพอื่นด้วยแล้วไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเยี ยว ย า ก็ไม่ได้รับสิทธิ์

เช่น เป็นเกษตรกรและเป็นข้าราชการบำนาญด้วย เพราะ ข้าราชการบำนาญ ไม่ได้รับผลกระทบ

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไปสำหรับ เกษตรกรตัวจริงที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยี ยว ย า คือ

1 เกษตรกรทุกราย ให้ไปเช็ครายชื่อที่ติดประกาศของหมู่บ้าน ไม่ต้องมาสำนักงานเกษตรอำเภอ

2 สำหรับ คนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 62/63 (ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการอื่น ๆ เช่น ค่าเก็บเกี่ยว) หากพบรายชื่อในประกาศแล้ว ให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ า ยเงิน และธนาคาร ธ.ก.ส. จะเป็นผู้นำจ่ายเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์

สิ่งที่เกษตรกรทุกรายห้ามทำ คือ

1 อย่ าเอาสมุดเงินฝากของตัวเองไปให้ใครถือครอง

2 สำหรับข้อสงสัย หาก สมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเล่มเขียว) ไม่มี จะเป็นปัญหาหรือไม่นั้น คำตอบคือ ไม่เป็นไร หากไปไปปรับปรุงอยู่เสมอ พี่น้องเกษตรกรโปรดวางใจ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อไปตรวจสอบสิทธิ เป็นกลุ่มแรก

3 สำหรับ คนที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไว้ก่อนปี 62 แต่ไม่ได้มาแจ้งปรับปรุง พบรายชื่อในประกาศแล้ว ให้รีบแจ้งปรับปรุงตามความจริงว่ายังปลูกพืชอยู่ กับผู้นำชุมชน หรือ อกม.หรือเกษตรอำเภอ ภายในวันที่ 15 พ.ค.63 เจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบและบันทึกข้อมูลว่าท่านปรังปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว

4 สำหรับ คนที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน จะไม่มีชื่อในประกาศ เมื่อปลูกพืชตามเกณฑ์แล้ว 15 วัน ให้รีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขอเอกสาร ทบก.01 จาก อกม หรือ ผู้นำชุมชน ได้ เอามากรอกที่บ้าน เอกสารพร้อม ก็ไปยื่นได้ ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบแปลงของท่าน

5 ทั้งหมดนี้ เป็นเงื่อนไข ของพื ช เท่านั้น ประมง ติดต่อ ประมงอำเภอ / จังหวัด ปศุสัตว์ ติดต่อ ปศุสัตว์อำเภอ / จังหวัด

ขอบคุณ – ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร