หน้าแรก งานและประกันสังคม เช็กเลย ช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40

เช็กเลย ช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40

0
แบ่งปัน

เช็กเลย ช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในวิ ก ฤ ตโ ค วิ ด-19 จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง มาดูกันเลย

ปรับลดอัตราส่งเงินสมทบ

มาตรา 33 จ่ายไม่เกิน150 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน

มาตรา 39 จ่าย 86 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน

มาตรา 40

ทางเลือกที่1 จ่ายตามปกติ 70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่2 จ่ายตามปกติ 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่3 จ่ายตามปกติ 300 บาท/เดือน

ตรว จหาโค วิ ด

มาตรา 33 ฟรี หากเข้าเกณฑ์

มาตรา 39 ฟรี หากเข้าเกณฑ์

มาตรา 40 ใช้สิทธิ์บัตรทอง

ป่ ว ยโ ค วิ ด ต้องรักษ าตัว

มาตรา 33 รักษ าฟรีที่ รพ.ตามสิทธิประกันสังคม

มาตรา 39 รักษ าฟรีที่ รพ.ตามสิทธิประกันสังคม

มาตรา 40 ใช้สิทธิ์บัตรทอง

เงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเจ็ บป่ ว ย ต้องหยุดงาน

มาตรา 33

สิทธิ์ลาป่วย 30 วัน/ปี โดยได้รับค่าจ้าง

กรณีลาป่ ว ย เกิน 30 วัน/ปี แล้ว ยื่นรับเงินช ดเช ยประกันสังคมได้ 50% ของค่าจ้าง

มาตรา 39 80 บาท/วัน

มาตรา 40

300 บาท/วัน กรณีนอนโรงพยาบาล

200 บาท/วัน กรณีผู้ป่ ว ย นอกที่แพ ทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป

ว่างงานจาก เหตุสุดวิสัย

มาตรา 33 รับเงินช ดเช ย 62%ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน

มาตรา 39 –

มาตรา 40 –

ลาออกเอง

มาตรา 33 รับเงินช ดเ ชย 45% ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน

มาตรา 39 –

มาตรา 40 –

ถูกเลิกจ้าง

มาตรา 33 รับเงินช ดเช ย 70% ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 200 วัน

มาตรา 39 –

มาตรา 40 –

ประกันสังคมมาตรา 33 คือ ประกันสังคมภาคบังคับที่ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทและพนักงานจ่ายประกันสังคมร่วมกัน โดยลูกจ้างหรือพนักงานเอกชนจะจ่ายสมทบที่ 5% ของเงินเดือน สูงสุดที่ 750 บาท

ประกันสังคมมาตรา 39 คือ ประกันสังคมภาคสมัครใจที่ประกันสังคมเปิดให้คนที่เคยทำงานบริษัท และส่งประกันสังคมม า ต รา 33 มาก่อนแล้วลาออกหรือต กงาน สามารถยังเป็นสมาชิกประกันสังคมได้ โดยผู้ประกันตนจะจ่ายที่เดือนละ 432 บาทต่อเดือน และมีการสมทบจากภาครัฐให้ด้วย

ประกันสังคม มาตรา 40 คือ การขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

ขอบคุณ – amarintv