หน้าแรก งานและประกันสังคม มาตรการ ช่วยแรงงานอิสระ ฝึกอาชีพให้ฟรี พร้อมเบี้ยเลี้ยง 150 บาทต่อวัน

มาตรการ ช่วยแรงงานอิสระ ฝึกอาชีพให้ฟรี พร้อมเบี้ยเลี้ยง 150 บาทต่อวัน

0
แบ่งปัน

มาตรการ ช่วยแรงงานอิสระ ฝึกอาชีพให้ฟรี พร้อมเบี้ยเลี้ยง 150 บาทต่อวัน

กระทรวงแรงงานได้มีการเคาะมาตรการช่วยเหลือแรงงานอิสระ ที่ได้รับผ ลก ระ ท บ จาก Covid 19 โดยฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน นอกจากนี้ระหว่างที่ฝึกอาชีพมีเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท นานถึง 15 วัน พร้อมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอีกด้วย

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลก ร ะท บ จากการ โค วิ ด-19 ต้องหยุดงานข า ด รายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

โดย กพร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะอาชีพ จึงกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน จากผลก ระ ท บดังกล่าว รวมถึงแรงงานที่ต้องหยุดงานจากสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราว ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และมีรายได้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย

จึงจัดโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนขึ้น ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน รวม 390 รุ่น มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกอบรม กระจายเป้าหมายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การฝึกอาชีพมีระยะเวลาการฝึก 15 วัน หลักสูตรที่ดำเนินการ ดังนี้ต่อไปนี้

-การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

-บาริสต้ามืออาชีพ

-การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย

-การประกอบธุรกิจกาแฟ

-การประกอบอาหาร

-การทำขนม

โดยระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท ดังนั้น ผู้ที่เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

สำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง Up skill และ Re skill พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ มีเป้าหมายดำเนินการอีก 7,000 คน ทั้งนี้ จะพิจารณาสาขาที่ฝึกอบรมตามความต้องการของแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครฝึกอบรมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัดนกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 02 392 4790 4 ,02-245-4317 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 และ กองสื่อสารองค์กร 02 245 4035

ที่มา – smartsme