หน้าแรก ข่าว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง รายงานตัวเลขหนี้สาธารณะ พุ่งพรวด 6.9 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง รายงานตัวเลขหนี้สาธารณะ พุ่งพรวด 6.9 ล้านล้านบาท

0
แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลัง สรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้้าประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงิน และค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ตามลำดับ

กดถูกใจเพจไว้ รับเลขเด็ด3ตัวตรงๆ 2ตัวตรงๆฟรีๆ ทุกงวด

กระทรวงการคลัง ขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ 1. รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน 6,908,743.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน 5,645,640.19 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 925,701.24 ล้านบาท

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้้าประกันเงินกู้ จ้านวน 329,004.24 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จ้านวน 8,397.96 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1

หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกำหนด ชำระเกินกว่า 1 ปี จ้านวน 6,006,461.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.94 และหนี้ระยะสั้น ที่จะครบกำหนดชำระภายในไม่เกิน 1 ปี จำนวน 902,281.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.06 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จ้านวนทั้งสิ้น 6,908,743.63 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ จ้านวน 248,278.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.59 และหนี้ ในประเทศ จ้านวน 6,660,465.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.41 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา